ANBI stichting Voerman Museum Hattem

Organisatie

Stichting Voerman Museum Hattem is geregistreerd onder RSIN nummer: 8052.12.619

Het bestuur bestaat uit vier personen. De bestuurders zijn allen onbezoldigd.

Bestuur Stichting Voerman Museum Hattem

 • Voorzitter: Harrie van de Ven
 • Secretaris: John van der Linden
 • Penningmeester: Allard van der Meer
 • Lid: Bertus van ’t Holt

Missie

Het museum wil de Hanzestad Hattem, haar omgeving en haar unieke, bewogen historie onderzoeken, presenteren, documenteren en ontsluiten voor een zo breed mogelijk publiek.

jaarcijfers 2017 VMH tbv anbi

ANBI Vrienden

Organisatie

De vereniging Vrienden van het Voerman Museum Hattem is geregistreerd onder RSIN nummer: 8076.393.33 per 01-0102013.

Het bestuur bestaat uit vijf personen. De bestuurders zijn allen onbezoldigd.

Bestuur Vrienden van het Voerman Museum Hattem:

 • Voorzitter: Mevr. M. Karssing
 • Secretaris: Mevr. L. Lopes Cardozo-Feldbrugge
 • Penningmeester: de Heer Dr. Mr. G. Keet
 • Lid en redacteur: de Heer R. E. Erdmann
 • Lid: Mevr. E. Schipper

Doelstelling

Doelstellingen Vereniging van Vrienden van het Voerman Museum Hattem.

De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de belangstelling voor het Voerman Museum te Hattem, de daarin bijeengebrachte verzamelingen en de door het Museum georganiseerde activiteiten. Deze doelstelling tracht zij te verwezenlijken door:

 • het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten,
 • het organiseren van lezingen, cursussen, excursies en dergelijke, die betrekking hebben op het werkterrein van het Museum of andere culturele activiteiten,
 • het eventueel periodiek uitgeven van een informatiebulletin over het Museum en de Vereniging,
 • het eventueel samenwerken met- en/of aansluiten bij elke organisatie, die kan bijdragen tot het bereiken van het door de verenging gestelde doel,
 • het, waar nodig en mogelijk, ondersteunen van het Museum bij zijn activiteiten,
 • het zo mogelijk uitgeven van publicaties, die zich richten op het werkterrein van het Museum,
 • het bevorderen van de uitbouw van de Museumcollectie, onder meer door het verwerven voor het Museum, dan wel het als vereniging in eigendom verwerven van kunstwerken uit schenkingen, legaten, ruil of door aankoop uit middelen van de vereniging, welke werken dan aan het museum in bruikleen worden gegeven,
 • alle andere wettige middelen, welke voor het doel bevorderlijk kunnen zijn

Verlies en Winst rekening Vrienden 2017 (volgt nog)

Stichting Jan Voerman

Organisatie

Stichting Jan Voerman Hattem is geregistreerd onder RSIN nummer: 8016.45.864.

Het bestuur bestaat uit vijf personen. De bestuurders zijn allen onbezoldigd.

Bestuur Stichting Jan Voerman

Voorzitter: Harrie van de Ven
Secretaris: John van der Linden
Penningmeester: Allard van der Meer
Lid: Willem Peter Voerman
Lid: Eric Jan Voerman

Missie en doelstellingen

De Stichting Jan Voerman heeft als doel het verzamelen en tentoonstellen van de werken van de schilders Jan Voerman Sr. en Jan Voerman Jr. en door publicaties zoveel mogelijk de cultuurhistorische waardes van deze schilders te belichten. De middelen voor deze doelen worden verkregen uit schenkingen, legaten, erfstellingen, donaties en subsidies. Daarnaast uit royalty’s verkregen uit publicaties. De werken van de schilders zijn opgenomen in de vaste collectie van het Voerman Museum Hattem en op uitleenbasis bij collega musea.

jaarcijfers 2017 SJV tbv anbi

 

 

All Rights Reserved